Toshiyasu Yamada

17° Shihan-ke

Caposcuola della Sekiguchi Ryu Battojutsu

Ulteriori informazioni  

Maurizio Colonna

Menkyo Okuden

Direttore Europeo della Sekiguchi Ryu Battojutsu

Ulteriori informazioni  

Denis Ongaro

Menkyo Chuden

Operativo in zona Caorle (VE)

Davide Bavaro

Menkyo Shoden

Danilo Spagnolo

Menkyo Shoden

Operativo in zona Brindisi

Pietro Fanelli

Menkyo Shoden

Gennaro Mandriota

Menkyo Shoden

Operativo in zona Monopoli (BA)

Mariella Soldo

Menkyo Shoden

QUESTO SITO È STATO CREATO TRAMITE